Volg ons

 
 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bank- & Geldadvies Nederland – April 2010 

Artikel 1: Definities

1.1 Bank- & Geldadvies Nederland
Bank- & Geldadvies Nederland BV, gevestigd te Hengelo, hierna te noemen: "BGN". Bank- & Geldadvies Nederland bemiddelt als tussenpersoon/intermediar in financiële diensten.

1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie BGN enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht
De door opdrachtgever aan BGN verstrekte opdracht om te adviseren over, of te bemiddelen bij, het afsluiten van een financieel product.

1.4 Financieel Product
De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover BGN zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan BGN zal bemiddelen.

1.5 Financiële Instelling
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.


Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en BGN wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat BGN een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. BGN is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan BGN verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met BGN en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij BGN werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan BGN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van BGN, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door BGN opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van BGN en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor BGN werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door BGN zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen BGN

3.1 Door BGN namens een Financiële Instelling aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2 Aan door BGN gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan BGN een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door BGN aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan BGN een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.4 BNG is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het informatie- en/of promotiemateriaal van derden, dat zij bij haar bemiddeling aan opdrachtgever doorgeeft. Opdrachtgever realiseert zich dat BNG bij haar bemiddeling een selectie maakt uit verschillende aanbieders van een bepaald product. Aanvaarding van een bepaald product staat gelijk aan aanvaarding van die selectie. BNG is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van overeenkomsten met derden, waarbij BNG (alleen) heeft bemiddeld. Opdrachtgever verplicht zich in die gevallen (eerst) die derde aan te spreken. Ten opzichte van Bank- & Geldadvies Nederland kan pas schade ontstaan als in rechte komt vast te staan dat die derde niet gehouden is die schade te vergoeden.


Artikel 4: communicatie

4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan BGN heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht BGN heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door BGN verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door BGN gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van BGN het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan BGN heeft bekend gemaakt, mag BGN erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
 

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is BGN toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

5.2 Voor zover BGN bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, taxateurs, notarissen etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BGN is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 BGN is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.


Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan BGN toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. BGN is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van BGN beïnvloeden.

6.3 Facturen van BGN dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum op de door BGN voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4 Voor zover BGN namens een Financiële Instelling renten of premies aan opdrachtgever in rekening brengt, dient opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.5 Verrekening door opdrachtgever van door BGN voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door BGN uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6 Indien opdrachtgever de door BGN in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan BGN te voldoen kan BGN de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

6.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van BGN aanleiding geeft, is BGN bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1 opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan BGN die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van opdrachtgever, dat BGN haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 BGN kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van BGN zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is BGN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

7.4 opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan BGN verschafte informatie.
 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van BGN

8.1 (aansprakelijkheidsbeperking) Eventuele aansprakelijkheid van BGN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door BGN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BGN wordt uitgekeerd of tot tweemaal het bedrag dat BGN uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan vergoeding (provisie) ontvangt, met een maximum van € 5.000,00. BGN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Een recht op enige schadevergoeding bestaat alleen als opdrachtgever haar klachten binnen een redelijke termijn aan BGN meldt. Die klachttermijn bedraagt uiterlijk veertien (14) dagen nadat de schade is ontstaan dan wel nadat die schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. Klachten kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden gedaan. De termijn van 14 dagen heeft mede ten doel in een vroeg stadium in overleg te kunnen treden en zo in goed overleg eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. In meer algemene zin verplicht opdrachtgever zich binnen redelijke grenzen in te spannen om zijn schade zo veel mogelijk te beperken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van gegevens die hij aan BGN verstrekt..

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheids-verzekering van BGN in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van BGN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door BGN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien BGN geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van BGN en de hare beperkt tot 10% van de door de Financiële Instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 BGN is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 BGN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door BGN gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door BGN kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 BGN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan BGN verzonden (email)berichten BGN niet hebben bereikt.

8.7 BGN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van BGN, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van BGN voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met BGN indien BGN zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.


Artikel 9: Overmacht

9.1 BGN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor BGN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van BGN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van BGN geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van BGN kan worden gevergd.
 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door opdrachtgever aan BGN verstrekte persoonsgegevens zullen door BGN niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover BGN op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van BGN, zal BGN de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.


Artikel 11: Klachteninstituut

11.1 BGN is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2 BGN conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 5.000,00,= (zegge en schrijven vijfduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft BGN de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.


Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door BGN verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van BGN, te worden ingediend bij BGN. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door BGN verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 13: Diversen

13.1 Op alle door BGN uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten en overige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en BGN is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Almelo.

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen BGN en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden BGN slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen BGN en opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, a